10ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 03-01-2018, ಪುಟ 7