10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 2-3-2018 , ಪುಟ 2