10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಎರಡು ದಿನ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ರಜೆ

ಈ ಸಂಜೆ 2-1-2018, ಪುಟ 8