‘ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ’

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 2-3-2018 , ಪುಟ 7