ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಗೈರು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಮೂವರು

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 2-3-2018 , ಪುಟ 17