ಸಿನಿಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ರಜೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 03-01-2018, ಪುಟ 3