‘ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ’ಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 10-02-2017, ಪುಟ 2