ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಲ್ಲ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 13-2-2017, ಪುಟ 3