ರಾಮಾ ರಾಮಾರೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-02-2017, ಪುಟ 9