ರೂ 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಮಣಿರತ್ನಂ

ವಿಜಯವಾಣಿ 2-3-2018 , ಪುಟ 5