ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ – 10ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ – 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017